Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Gamanova s.r.o., se sídlem 696 72 Lipov 384, IČO 28346301, DIČ CZ28346301, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, spisová značka: odd.C 62623, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rychla-dodavka.cz.
Všeobecná ustanovení kupní smlouvy
1/ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Odchylná ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
2/ Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy /včetně obchodních podmínek/ nebo kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá.
3/ Objednání zboží
Objednat zboží si lze pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu nebo písemně na adrese prodávajícího .
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě /objednávce/. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři.
K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech nebo při prodeji atypického zboží si prodávající vyhrazuje právo přednostní platby nebo uhrazení finanční zálohy kupujícím.
Ceny v nabídce našeho internetového obchodu jsou platné v okamžiku objednání v obvyklém množství.
Technické údaje uvedené u zboží jsou údaji nezávaznými a vycházejí z údajů výrobců zboží.
Prodávací se zavazuje, že dodávané zboží je dodáváno vperfektním stavu a vsouladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům
a nařízením platným na území ČR a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze , záručními listy je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky prodávající kupujícímu zašle e-mailem, o odeslání zboží bude kupující taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností bude prodávající kupujícího kontaktovat.
Každou objednávku může kupující do dohodě stornovat. V případě, že již zboží bylo expedováno postupuje prodávající individuálně.
Poštovné, balné a doprava viz. Dopravné .
Dodací lhůta pro dodání je 2-5 dnů u zboží na skladě. V případě, že zboží nebude na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat .
V případě potřeby lze nepoužité a nepoškozené zboží vyměnit za jiný druh. Zboží zašle kupující doporučeným balíkem na adresu prodávajícího. Dobírky prodávající nepříjímá. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.
4/ Reklamace zboží
Případné reklamace vyřídí prodávající v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen si zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady a poškození vzniklé u přepravce prodávající neručí, proto viditelně poškozené zboží nepřebírejte.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta minimálně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným používáním, případně ošetřování výrobku, neodbornou montáží či nesprávným skladováním.
O reklamaci kupující neodkladně informuje prodávajícího telefonicky, e-mailem nebo písemně. Kupující si připraví doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a vyplněný záruční list. Prodávající vyřídí reklamaci co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.